Каман Цы Стих Коста

Каман Цы Стих Коста

Каман Цы Стих Коста
СОДЕРЖАНИЕ
0
14 мая 2021

Содержание

Скачать:

ВложениеРазмер
kosta_ama_muzyka.doc 48 КБ

Предварительный просмотр:

Музыка! Авадза, ацы дунейы цы уаид цард ана дау. Аваццаган ахам адаймаг на разындзан на Иры заххыл на, фала анахъан дунейы дар музыкайы агарон тых кама на бахъара.

Ахам адаймаг на разындзан ама музыкайы залта йа фаллад каман на фасурынц, расугъд анкъаранта кама на савзарын канынц.

Музыка у цардыл , адаймаджы удыхъадыл, сагъас ама кастайыл, уарзондзинад ама алыхуызон анкъарантыл дзураг.

Уый бахъары алкайы зардама дар, асуры йын йа фаллад, ратты йын йа фаллад, ратты йын цин, амонд ама уарзондзинад.

Цай диссаг да музыка! Музыка. Ды адаймаган даттыс тых, уангрыдзинад.

Азалынц да аламаты залта. Уыдон агайынц адаймаджы зарда, авзарын канынц расугъд ама арф хъуыдыта.

Музыка. Арф бынат арцахстай адамы зардаты. Ды адаймаган йа фаллад ама маст арбайсафыс. Барзонд ама йам райдзаст баллицта фазынын каныс, базырта йыл басадзыс. Да фарцы йахиуыл баууанды. Йахи сыгъдагдар ама расугъддан банкъары.

Музыка. Да уалныхты сисыс агас дуне, дахима йа архъуысын каныс.

Мана цы аргъ канынц зындгонд адаймагма музыкайан.

Д.Кабалевский дзырдта: «Музыкайы сармагонд тема у адаймаг йа монцтима, йа хъуыдытима.»

А.Стендаль та афта хъуыды каны: «Музыкайан йа бон у арф бахизын адаймаджы зардама ама йын равдисын йа уды сагъаста.»

В.Белинский загъта: «Музыка у адаймаджы миддуне авдисаг.»

Уада байхъусут, Абайты Васо музыкайы тыххай куыд загъта, уыма: «Зараджы, музыкайы авдыст цауы адамы цард йа цин ама йа хъыгтима, ирон адаман рагай-арагма дар са цардима амдзу каны музыка. Музыкайы фарцы райхалы ирон лаг йа анусты фандта ама баллицта.»

«Музыка-анусон. Адам амалынц. Музыка та на»- афта хъуыды каны дунейы зындгонд музыкант ама дирижер Гергиты Валерий.

Анаманг, музыкайан ис агарон тых. Уый айнаг дуры дар къартгай фахауын кандзан. Не `ппат дар авдисан уыдыстам Гуырдзыйы лагмарта ахсавыгон ихуарагау куы ныккалдтой сармадзанты намгуыта на хуссайраг хота ама афсымартыл, куы басыгътой хъаута, куы фамардтой сываллатта ама зарадты, уад не `мзаххон, зындгонд дирижер Гергиты Валерий сласта йа зындгонд Мариины театры оркестр Цхинвалма, цамай адамы зардатан са рис, са маст, са катай фамынагдар кана.

Фыццаг дунеонхасты разма арцыд авирхъау хабар: денджызы аныгъуылд егъау нау ”Титаник”. Науы разма ананхъаладжы уы стыр ихы къарт фаци, уый йын йа бын фахуынкъ кодта.

Адаман балагъта нал фаг кодта. Науы балццадтай фервазан уыд армаст сываллаттан ама сылгоймагтан.

Иннатан са сар са кой сси.

Авиппайды балццатты хъустыл ацадысты музыкайы залта.Уый хъуыст уаллаг палубайы. Изарыгатты-иу адаман концертта чи лавардта, уыцы музыкантта са инструменттима палубама рацыдысты, арбадтысты ама райдыдтой цагъдын. Цагътой Бетховены “Артыккаг симфони”.Хъайтарон композиторы хъайтарон музыка.

«Титаник» сабыргай доны бынма цыд. Науы ма цы балццатта баззад, уыдон палубайыл адзамай лаууыдысты. Музыкайы залдта са са уалныхты систой. Са тарст фацыдар, ферох са рыст, арсабыр сты. Музыкайы залта тынгай-тынгдар хъуысыдысты, уалахиз кодтой фурды уылантыл, адамы катайыл. Уадма нау ад балццатта ама ад музыкантта доны бын фаци. Аныгъуылд.

Цыма цавар удсыгъдагганан у музыка? Цавар каланганаг тых ам ис, адаман ахам авирхъау уавары ладжы цасгом фачъизи канын чи на бауагъта, уыцы аивадан?

Ирон литературайы бындурыл стыр бынат ахсы на гений Хетагкаты Къоста. Йа цард иууылдар лавард арцыд йа хаххон магуыр адаман. Абон мах не’ппаддар авдисынма стам, Къостайан сфалдыстады фылдар хайан, адам кай саразтой зарджыта.

Къоста йа чиныг “ Ирон фандыр “ дзагъалы не схуыдта ацы номай. Поэт ацы ном радта Бибойы кадан, цамай йе мдзавгата заланг каной адамы *хсан Бибойы фандырау

Уарасейы зындгонд дирижер Павел Ядых афта загъы: «Творения Коста были и остаются ценнейшим источником вдохновенья для композиторов, а стихи поэта становились народными песнями »

Куыд зонам афтамай Къоста тынг бира уарзта адамон зарджыта, стай са зарга дар кодта, композитор Мамулов, Къостайы сыхаг мысы : «Еще, будучи мальчиком , я не раз слышал яркие , мелодичные песни осетинского народа от Коста»

Къоста стыр аргъ кодта зындгонд классикон музыкайы композиторта Глинка ама Чайковскийан.

1803 азы Къоста куы базыдта Петр Ильич Чайквскийы марды хабар, уад йахадаг йахи хъаппарисай концерт Чайковскийы кадан. Радзырдта Чайковскийы царды тыххай .Стай бакаст йахи фыст амдзавга «Памяти Чайковского» касыйы равдыста йа зардайы хъыг ама уарздинад композиторма .

Къостайы амдзавгаты тыххай загъан ис Чайковский Пушкины поэзийан цы аргъ скодта уый: « Пушкин силой гинеального очень часто врывается из тесных сфер стихотворчества в бессконечную область музыки»

Ама ацагай дар Къостайы поэзи у диссаджы музыкалон. Иу ама дыууа хатты не спайда кодта ирон композиторта Къостайы уацмыстай.

Къостайы поэтикон уацмыста разангард канынц

профессионалон композитарты са музыкалон сфалдыстады. Кокойты Татархъаны опера «Фатима»,оперета «Къоста» ама «Усгуры сагъаста» «Хаханты Дудары балет «Хетаг» Ачеты Аркадиы оратори ама андарта.

Бира зын царды бонта фервыста ирон сылгоймаг . Бира судзга цассыгта факалдта .

Моймадзыд хаххон сылгоймаджы цард ноджы уалдай тухиагдар уыди уад, ама-иу идадзай куы баззади йе сываллатима. Уыцы хабар та-иу арцыди арах. Хохы авадат раны налгоймаг –иу арах фесафти цуанганга йа, кана ардзы фыдбылызай. Уаддар зын цард ама тых на састой мады фидар зарда.

Къоста «А-лол-лай-ы» равдыста « Мады зардайы уадындз», «Царды скъола».

Мана куыд загъы Плиты Грис «Фыццаг цы зараг фехъусытон уый уыди Хетагкаты Къостайы « А-лол-лай». «Сабийа мын ай ма сынтаджы уалхъус зарыд ма мад»

Идадз сылгоймаг-иу йа зардайы анкъаранта авдыста хъараджы .

Къостайы уасмысты «Хъусам аххормаг сидзарты кауын ,уынам дзы цагъар сылгоймаджы фыдцард.

Къостайы сфалдыстады уалдай зардамахъарга у йахадаг цы жанр саразта , «зардайы сагъаста», загъга , уый . Поэт равдыста зардайы рыст йе фхард адамыл, йа уарзон Ирыстоныл

« Ма Иры фассивад»

Къостайы поэзийы ирдай авдыст цауы поэты халар ама уарзагой зардайы уаг анусты дадаргъы ананымац зонта ама хъизамарта бавзараг адамма. Гъе уыман афта азалы уаззау хъарагау, уады къус-къусау,зайы ахситтау йа масталгъад хъалас

» Къоста йа сабийы бонтаы цы федта ама бавзарста хорзай дар ама авзарай дар,цамай фацух, цама баллыд, уыдон радауай ехай кодта Иры сываллаттан

Къоста адзухдар мысыд йа мады,халаг кодта мады фалман къухты равдыд чи федта, уыдонма. На дуджы уарзон поэт Чедждемты Ахсар ныффыста диссаджы зардамахъарга амдзавга.Къостама гасга,Музыка та йын саразта Мыстулаты Ирина , Зараг хъудыйы «Ныййарагай амонд»Бирата на зонынц, Къостайы ном мысынан фыст кай у, уый.

Барга хъысмат афта раджы куы на атыдтаид ныййраг мады йа фарны хъабулай. Уад ма уыма на Иры хъуымаз хъалас буламаргъ йа адамы зардата цал зарагай барухс кодтаид.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Коста Леванович Хетагуров великий осетинский поэт и художник.

Сопроводительный материал при изучении творчества Косты Хетагурова.

Изображение тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной образности.

В документе представлены фотографии и картины к уроку "Коста Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник "Осетинская лира".

Презентация с картинами основоположника осетинской литературы.

Многогранность таланта Коста Хетагурова.

Основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров, автор книги "Осетинская лира".

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно
Adblock
detector