Стихотворение Меня Во Мраке И В Пыли

Стихотворение Меня Во Мраке И В Пыли

Стихотворение Меня Во Мраке И В Пыли
0
14 мая 2021

Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
№ 4 В отчизну пламени и слова.
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый,
И слышит ухо с этих пор,
№ 8 Что для других неуловимо.

И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол
№ 12 Взираю новыми очами.
И слышу я, как разговор
Везде немолчный раздается,
Как сердце каменное гор
№ 16 С любовью в темных недрах бьется,
С любовью в тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой,
№ 20 Весною свежей и пахучей,
С любовью в листья сок живой
Струей подъемлется певучей.
И вещим сердцем понял я,
№ 24 Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова;
И жизни каждая струя,
№ 28 Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к божью лону;
И всюду звук, и всюду свет,
№ 32 И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.

Menya, vo mrake i v pyli
Dosel vlachivshego okovy,
Lyubovi krylya voznesli
V otchiznu plameni i slova.
I prosvetlel moy temny vzor,
I stal mne viden mir nezrimy,
I slyshit ukho s etikh por,
Chto dlya drugikh neulovimo.

I s gorney vysi ya soshel,
Proniknut ves yee luchami,
I na volnuyushchysya dol
Vzirayu novymi ochami.
I slyshu ya, kak razgovor
Vezde nemolchny razdayetsya,
Kak serdtse kamennoye gor
S lyubovyu v temnykh nedrakh byetsya,
S lyubovyu v tverdi goluboy
Klubyatsya medlennye tuchi,
I pod drevesnoyu koroy,
Vesnoyu svezhey i pakhuchey,
S lyubovyu v listya sok zhivoy
Struyey podyemletsya pevuchey.
I veshchim serdtsem ponyal ya,
Chto vse rozhdennoye ot Slova,
Luchi lyubvi krugom lia,
K nemu vernutsya zhazhdet snova;
I zhizni kazhdaya struya,
Lyubvi pokornaya zakonu,
Stremitsya siloy bytia
Neuderzhimo k bozhyu lonu;
I vsyudu zvuk, i vsyudu svet,
I vsem miram odno nachalo,
I nichego v prirode net,
Chto by lyubovyu ne dyshalo.

Vtyz, dj vhfrt b d gskb
Ljctkm dkfxbdituj jrjds,
K/,jdb rhskmz djpytckb
D jnxbpye gkfvtyb b ckjdf/
B ghjcdtnktk vjq ntvysq dpjh,
B cnfk vyt dblty vbh ytphbvsq,
B cksibn e[j c ‘nb[ gjh,
Xnj lkz lheub[ ytekjdbvj/

B c ujhytq dscb z cjitk,
Ghjybryen dtcm tt kexfvb,
B yf djkye/obqcz ljk
Dpbhf/ yjdsvb jxfvb/
B cksie z, rfr hfpujdjh
Dtplt ytvjkxysq hfplftncz,
Rfr cthlwt rfvtyyjt ujh
C k/,jdm/ d ntvys[ ytlhf[ ,mtncz,
C k/,jdm/ d ndthlb ujke,jq
Rke,zncz vtlktyyst nexb,
B gjl lhtdtcyj/ rjhjq,
Dtcyj/ cdt;tq b gf[extq,
C k/,jdm/ d kbcnmz cjr ;bdjq
Cnhetq gjl]tvktncz gtdextq/
B dtobv cthlwtv gjyzk z,
Xnj dct hj;ltyyjt jn Ckjdf,
Kexb k/,db rheujv kbz,
R ytve dthyenmcz ;f;ltn cyjdf;
B ;bpyb rf;lfz cnhez,
K/,db gjrjhyfz pfrjye,
Cnhtvbncz cbkjq ,snbz
Ytelth;bvj r ,j;m/ kjye;
B dc/le pder, b dc/le cdtn,
B dctv vbhfv jlyj yfxfkj,
B ybxtuj d ghbhjlt ytn,
Xnj ,s k/,jdm/ yt lsifkj/

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно

Стих О Тоске Стихи
0 комментариев

Adblock
detector