Тушнова Стихи О Дочери — подборка стихотворений

Тушнова Стихи О Дочери — подборка стихотворений

Тушнова Стихи О Дочери — подборка стихотворений
СОДЕРЖАНИЕ
0
09 мая 2021

„СТИХИ О ДОЧЕРИ”
Вероника Михайловна Тушнова (1911-1965 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

СТИХОВЕ ЗА ДЪЩЕРЯ МИ

1.
В душен и безлунен час
топла нощ узря.
Все за син си мислех аз,
чувам: „Дъщеря!”

Да мечтаеш чудно е
в белия палат.
Сини лампи лумнаха,
над врати горят.

Вятърът почуква си
и в пердето вей.
Мила моя кукличке,
щерчице, здравей!

Всичко тука синьо е
и букет блести.
Мислех син да имаме,
а роди се ти.

Ти прости ми, нежелан
сънен талисман.
С теб, добричка, вкъщи там
мили ще сме, знам.

Аз козичка ти уших
и безброй лъчи;
търся в погледа игрив
синички очи.

Сиви ли. Красиви са,
мамин сладък сън.
Твойте първи изгреви
гледат ни отвън.

2.
Години не броиш, в игри
посрещаш само трето лято.
Кервани с мигове добри
в мъгла са слънчева заляти.

Иглички с болки и вини
в душата ти не ще останат
и дребните горчивини
не пази детската ти памет.

Ти нямаш тежест ни една –
игри и блянове боричкаш.
И нова дума днес – „война” –
бърбориш, пляскайки с ръчички.

3.
Вагонът се тресе. В купето
мълчаха всички. Нощ край нас.
И всеки знаеше: проклет е
неясен първи страшен час.

Усещах: ален ад ще стане
и бъдни битки ще гърмят.
Притисках твойте прашни длани,
безсилна в неизвестен свят!

А после черна нощ. В тъмата
зловещ нечакан път върви.
Кажи – ти помниш ли войната?
И ако помниш – забрави!

На песни и цветя се радвай,
над смях и обич трупай власт:
да помниш тоз кошмар не трябва,
ще помня вместо тебе аз.

4.
Тревога. Мъка. Пощальон не спря –
от скъпия човек не идват вести.
А бурята градчето ни завя
до покривите. Дълга неизвестност.

Домът ни нов е с преспи ограден,
но търси го петлистната пътечка,
под нашия прозорец заскрежен –
картофки топлички, бумтяща печка.

Момиченце. Зеленички очи,
а панделката с цвят на мак е цвете.
Момиченце. При него не плачете,
край него мъка нека не звучи.

Ще разбере. С недетска топлота
на раменете ми поставя топли длани.
То мъничко е още за скръбта,
за мъките житейски му е рано.

На букви ще я уча у дома,
ще нарисувам зайченце в тетрадка.
Ще се усмихваме – с усмивка сладка.
Ще плача после в тъмното сама.

5.
Кръгът се шири. Сивият живот плете
природа, хора, време безпощадно.
Тя вече пъстри книжчици чете
и крие болката си, ако падне.

Тя не признава скучното „поспри”,
прегръща ме, мил шемет лее само.
Кога порасна! Вече е голяма,
приятелки сме с нея днес добри.

До нас достигат празнични салюти,
червени знаменца реди така,
намира Прут на карта за минута,
огражда с пръст победната река.

Схватлива, любознателна и пряма.
С въпроси пълна мъничка жена.
Попита ме веднъж: „Кажи ми, мамо,
било ли е да нямаме война?”

Било е. И отново ще е в сила.
Над нас ще бди спокоен небосвод!
И първата си чута дума, мила,
ти ще забравиш в новия живот.

* Дъщерята на поетесата се казва Наташа.

Ударения
СТИХОВЕ ЗА ДЪЩЕРЯ МИ

1.
В ду́шен и безлу́нен ча́с
то́пла но́шт узря́.
Все́ за си́н си ми́слех а́з,
чу́вам: „Дъштеря́!”

Да мечта́еш чу́дно е
в бе́лия пала́т.
Си́ни ла́мпи лу́мнаха,
над врати́ горя́т.

Вя́търът почу́ква си
и в перде́то ве́й.
Ми́ла мо́я ку́кличке,
ште́рчице, здраве́й!

Вси́чко ту́ка си́ньо е
и буке́т блести́.
Ми́слех си́н да и́маме,
а роди́ се ти́.

Ти́ прости́ ми, нежела́н
съ́нен талисма́н.
С те́б, добри́чка, вкъ́шти та́м
ми́ли ште сме, зна́м.

А́з кози́чка ти уши́х
и безбро́й лъчи́;
тъ́рся в по́гледа игри́в
си́нички очи́.

Си́ви ли. Краси́ви са,
ма́мин сла́дък съ́н.
Тво́йте пъ́рви и́згреви
гле́дат ни отвъ́н.

2.
Годи́ни не брои́ш, в игри́
посре́шташ са́мо тре́то ля́то.
Керва́ни с ми́гове добри́
в мъгла́ са слъ́нчева заля́ти.

Игли́чки с бо́лки и вини́
в душа́та ти не ште́ оста́нат
и дре́бните горчивини́
не па́зи де́тската ти па́мет.

Ти ня́маш те́жест ни́ една́ –
игри́ и бля́нове бори́чкаш.
И но́ва ду́ма дне́с – „война́” –
бърбо́риш, пля́скайки с ръчи́чки.

3.
Ваго́нът се тресе́. В купе́то
мълча́ха вси́чки. Но́шт край на́с.
И все́ки зна́еше: прокле́т е
нея́сен пъ́рви стра́шен ча́с.

Усе́щах: а́лен а́д ште ста́не
и бъ́дни би́тки ште гърмя́т.
Прити́сках тво́йте пра́шни дла́ни,
безси́лна в неизве́стен свя́т!

А по́сле че́рна но́шт. В тъма́та
злове́шт неча́кан пъ́т върви́.
Кажи́ – ти по́мниш ли война́та?
И ако по́мниш – забрави́!

На пе́сни и цветя́ се ра́двай,
над смя́х и о́бич тру́пай вла́ст:
да по́мниш то́з кошма́р не тря́бва,
ште по́мня вме́сто те́бе а́з.

4.
Трево́га. Мъ́ка. Поштальо́н не спря́ –
от скъ́пия чове́к не и́дват ве́сти.
А бу́рята градче́то ни завя́
до по́кривите. Дъ́лга неизве́стност.

Домъ́т ни но́в е с пре́спи ограде́н,
но тъ́рси го петли́стната пъте́чка,
под на́шия прозо́рец заскреже́н –
карто́фки то́плички, бумтя́шта пе́чка.

Моми́ченце. Зеле́нички очи́,
а па́нделката с цвя́т на ма́к е цве́те.
Моми́ченце. При не́го не плаче́те,
край не́го мъ́ка не́ка не звучи́.

Ште разбере́. С неде́тска топлота́
на рамене́те ми поста́вя то́пли дла́ни.
То мъ́ничко е о́ште за скръбта́,
за мъ́ките жите́йски му е ра́но.

На бу́кви ште я у́ча у дома́,
ште нарису́вам за́йченце в тетра́дка.
Ште се усми́хваме – с усми́вка сла́дка.
Ште пла́ча по́сле в тъ́мното сама́.

5.
Кръгъ́т се ши́ри. Си́вият живо́т плете́
приро́да, хо́ра, вре́ме безпошта́дно.
Тя ве́че пъ́стри кни́жчици чете́
и кри́е бо́лката си, ако па́дне.

Тя не призна́ва ску́чното „поспри́”,
прегръ́ша ме, мил ше́мет ле́е са́мо.
Кога́ пора́сна! Ве́че е голя́ма,
прия́телки сме с не́я дне́с добри́.

До на́с дости́гат пра́знични салю́ти,
черве́ни знаменца́ реди́ така́,
нами́ра Пру́т на ка́рта за мину́та,
огра́жда с пръ́ст побе́дната река́.

Схватли́ва, любозна́телна и пря́ма.
С въпро́си пъ́лна мъ́ничка жена́.
Попи́та ме веднъ́ж: „Кажи́ ми, ма́мо,
било́ ли е да ня́маме война́?”

Било́ е. И отно́во ште е в си́ла.
Над на́с ште бди́ споко́ен небосво́д!
И пъ́рвата си чу́та ду́ма, ми́ла,
ти ште забра́виш в но́вия живо́т.

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Вероника Тушнова
СТИХИ О ДОЧЕРИ

1.
Душная, безлунная
Наступила ночь.
Все о сыне думала,
А сказали: „Дочь”.

Хорошо мечтается
В белизне палат.
Голубые лампочки
У дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
Кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
Доченька моя!

Все такое синее,
На столе – цветы.
Думала о сыне я,
А родилась – ты.

Ты прости, непрошенный
Ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
Отвезу домой.

Для тебя на коврике
Вышита коза,
У тебя, наверное,
Синие глаза.

Ну. а если серые,
Маме все равно.
Утро твое первое
Смотрится в окно.

2.
Ты счета не ведешь годам,
Встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
Туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
Тебя еще не могут ранить,
И огорчений не хранит
Твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, –
Как знать ребенку тяжесть ноши? –
Ты слово новое – „война” –
Лепечешь, хлопая в ладоши.

3.
Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
Еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
Гремят грядущие бои.
Но как бессильно я сжимала
Ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
Свершался необычный путь.
Скажи, ответь – ты помнишь это?
И если помнишь – позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
Смеясь, горюя и любя,
А помнить этого не надо:
Я буду помнить за тебя.

4.
Тревога. Грусть. Приходит почтальон –
Ни весточки о милом человеке.
А городок метелью занесен
До самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
К нему бежит петлистая дорожка,
В нем есть окно за ледяной корой,
Печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
Лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
При ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
Ладошки мягкие ко мне на плечи лягут.
Нельзя при ней, при маленькой такой, –
Ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
Я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь – её улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте.

5.
А круг все ширится. В него вовлечены
Природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пёстрые нужны:
Упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное „нельзя”,
Все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, –
Мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
Передвигает красные флажки
И, Прут найдя на карте в полминуты,
Обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: „Мама,
а было так, что не было войны?”

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
Еще успеешь в жизни позабыть.

—————
Руската поетеса и преводачка Вероника Михайловна Тушнова е родена на 14/27 март 1911 г. в Казан. Учи в Медицинския институт в Лениград (1931-1935 г.), занимава се с живопис. През 1941 г. постъпва в Литературния институт „Максим Горки” в Москва, но е мобилизирана като медицинска сестра и лекар. След войната е рецензент в издателство „Художественная Литература”, води творчески семинар в Литературния институт. Публикува поезия от 1944 г., пише в жанра на любовната лирика. Член е на Съюза на писателите на СССР от 1946 г. Авторка е на стихосбирките „Первая книга” (1945 г.), „Пути-дороги” (1954 г.), „Дорога на Клухор” (1956 г.), „Память сердца” (1958 г.), „Второе дыхание” (1961 г.), „Лирика” (1963 г.), „Сто часов счастья” (1965 г.), „Стихи” (1969 г.) и др. Авторка е на текстовете на десетки популярни песни като „Не отрекаются любя”, „А знаешь, всё ещё будет!”, „Сто часов счастья” и мн. др. Умира на 7 юли 1965 г. в Москва.

Красимир, как тронули, переведенные Вами, стихи Вероники Тушновой "О дочери", какую любовь и нежность почувствовала я в этих стихах. С благодарностью к Вам. Галина.

Содержание

Цитатник

Коллекция блинных начинок — выбираем на свой вкус Начинки для блинов могут быть самые ра.

Ингредиенты: — Филе куриное охлаждённое 600 г — Лимон 80 г — Мед 50 г.

Сухие ингредиенты (на 12 штук): 250г пшеничной цельнозерновой муки 3 ст л корич.

p> Маффины из тыквы Многие из вас даже не подозревают, какие интересные блюда можно приготов.

Печенье "Бриллианты" Это только название, печенье "бриллиантами" не будет.

Фотоальбом

Резюме

Ксения

Музыка

Метки

Рубрики

 • Рукоделия (840)
 • Декор (218)
 • Для детей (168)
 • Цветы (114)
 • Вышивка (105)
 • Бисер (76)
 • Скрапбукинг (42)
 • Декупаж (38)
 • Мои работы (37)
 • Для дома (36)
 • Мои рукоделки для доченьки (28)
 • Идеи (23)
 • Асино творчество (15)
 • Вязание спицами (13)
 • Статьи (9)
 • Вязание крючком (7)
 • Кулинария (812)
 • Выпечка (190)
 • Закуски (138)
 • Салаты (115)
 • Мясо (107)
 • Основные блюда (91)
 • Десерт (69)
 • Подборки (54)
 • Супы (44)
 • Для детей (41)
 • Запеканки (40)
 • Рыба (34)
 • Гарниры (20)
 • Заготовки (19)
 • Любимые рецепты (16)
 • Напитки (9)
 • Минус 60 (4)
 • Детям и родителям (651)
 • Развивашки (167)
 • Статьи (137)
 • Поделки с детьми (127)
 • Подсказочки (102)
 • Занятия с детьми (79)
 • Маленькая принцесса (для девочек) (32)
 • Здоровье (31)
 • Игры-стишки, потешки, сказочки (26)
 • Дневник (188)
 • Разности (142)
 • Шитье (134)
 • Одежда для детей (40)
 • Полезности и симпатичности (25)
 • Сумки, кошельки (16)
 • Пэчворк (12)
 • Переделка (8)
 • Одежда для взрослых (8)
 • Уроки (6)
 • Лирика (121)
 • Проза (39)
 • Стихи (28)
 • Наша библиотека (10)
 • Стихи для детей (5)
 • Салон красоты (49)
 • Уход за собой (23)
 • Фитнес (19)
 • Альбом (39)
 • Интерьер (34)
 • Музыка (19)
 • Психология (11)
 • Семейная (4)
 • Детская (1)
 • Киноклуб (3)
 • Отпуск (2)

Поиск по дневнику

Интересы

Друзья

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Наташе.

1
Душная, безлунная
Наступила ночь.
Все о сыне думала,
А сказали: "Дочь".

Хорошо мечтается
В белизне палат.
Голубые лампочки
У дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
Кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
Доченька моя!

Все такое синее,
На столе — цветы.
Думала о сыне я,
А родилась — ты.

Ты прости, непрошенный
Ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
Отвезу домой.

Для тебя на коврике
Вышита коза,
У тебя, наверное,
Синие глаза.

Ну. а если серые,
Маме все равно.

Утро твое первое
Смотрится в окно.

2
Ты счета не ведешь годам,
Встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
Туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
Тебя еще не могут ранить,
И огорчений не хранит
Твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна,-
Как знать ребенку тяжесть ноши? —
Ты слово новое — "война" —
Лепечешь, хлопая в ладоши.

3
Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
Еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
Гремят грядущие бои.
Но как бессильно я сжимала
Ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
Свершался необычный путь.
Скажи, ответь — ты помнишь это?
И если помнишь — позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
Смеясь, горюя и любя,
А помнить этого не надо:
Я буду помнить за тебя.

4
Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
Ни весточки о милом человеке.
А городок метелью занесен
До самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
К нему бежит петлистая дорожка,
В нем есть окно за ледяной корой,
Печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
Лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
При ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
Ладошки мягкие ко мне на плечи лягут.
Нельзя при ней, при маленькой такой,-
Ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
Я нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь — ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте.

5
А круг все ширится. В него вовлечены
Природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны:
Упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное "нельзя",
Все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая,-
Мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
Передвигает красные флажки
И, Прут найдя на карте в полминуты,
Обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: "Мама,
а было так, что не было войны?"

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
Еще успеешь в жизни позабыть.

Разделы: Литература

Цель:

 • Продолжать, знакомство с поэзией и поэтами второй половины ХХ века;
 • Учить детей понимать глубину авторского замысла, чувствовать то, что хотел передать поэт своим произведением;
 • Воспитывать бережное, доброе отношение к окружающим нас людям, ко всему живому.

Оформление: портрет В.М. Тушновой, хроника жизни, ее рисунки.

I. Знакомство с новой темой, биография И.М. Тушновой.

Сегодня мы познакомимся с произведениями Вероники Михайловны Тушновой “Стихи о дочери” и “Синицы”. Хочу познакомить вас с ее биографией.

Родилась Вероника Тушнова 24 марта 1911 года в городе Казани, на реке Волге. Позднее она много ездила по родной стране, видела немало красивых мест, очень полюбила море, но даже оно не заслонило собою память о родных волжских просторах.

Волга, Волга моя,
Всюду – ты, вечно — ты,
Сколько в жизни тобою
Расставленных вех.

Отец Вероники, Михаил Павлович, работал в Ветеринарном институте в Казани. Мать Вероники, Александра Георгиевна, родом из Самары была художницей-любительницей.

В Веронике Михайловне много как отцовских, так и материнских черт. Высокий интеллект отца и страстное увлечение живописью.

Жила семья рядом с цирком. Спустя много лет Вероника нарисует своих друзей: клоуна, зверей, птиц.

Поэтический дар открылся у Вероники еще в школьные годы. Ее стихи часто появляются в школьной стенгазете, ее шутки и пародии знала вся школа. Кроме того Вероника обладала исключительной восприимчивостью к иностранным языкам: немецкому и французскому. После школы в 1928 году она поступает в Казанский университет на медицинский факультет.

В годы войны Вероника Тушнова работает в Казани, врачом, в госпитале. В годы войны она не пишет стихи. И только и в 1944 году в “Комсомольской правде” печатается цикл “Стихи о дочери”, получивший широкий читательский отклик.

. Есть еще одна важная сторона творчества В. Тушновой — это ее неустанная переводническая деятельность. Она переводила поэтов Прибалтики. Кавказа и Средней Азии, попов Польши и Румынии, Югославии и Индии.

Вероника Тушнова скончалась 7 июля 1965 года после тяжелой болезни.

— Что вам запомнилось из биографии Вероники Тушновой.

II. Работа над стихотворением “Стихи о дочери”.

Фотографии В.М. Тушновой с дочерью Наташей.

Первое-стихотворение с которым мы познакомимся “Стихи о дочери”. Оно рассказывает о детстве не самой поэтессы, а ее маленькой дочери Наташи, на долю которой выпали тяжелые годы войны. В наших учебниках часть этого стихотворения. Мне хотелось познакомить вас с полным произведением.

Выразительное чтение стихотворения учителем.

— Кто является героем этого произведения?

— Какое настроение вызвало у вас это стихотворение?

— Почему оно грустное?

— С каким чувством его нужно читать?

— Прочитайте стихотворение про себя.

Чтение стихотворения учащимися про себя.

— Какой вам показалась автор стихотворения? (мужественная, сильная духом)

— Какие строчки говорят о силе ее характера, мужестве? Прочитайте их. (Есть девочка при ней нельзя заплакать, при ней нельзя о горьком рассказать.)

— Кто помогает ей перенести все невзгоды? (ее маленькая дочка)

— Это любовь к дочери. Эта маленькая девочка может понять ее тяготы, поэтому Вероника старается уберечь ее от этого.

— Какие слова показывают на то, что девочка все понимает о войне? (Она поймет. С недетской теплотой ладошки мягкие ко мне на плечи лягут.)

— Какие слова показались вам особенно страшными? (Она меня спросила как-то “Мама, а было так. Что не было войны?”

— Как старалась Вероника Тушнова скрасить жизнь дочери?

— Чему учит это стихотворение? О чем заставляет задуматься? (Что нужно относится к друг другу осторожно, бережно. Как мы с вами оберегаем своих близких?)

— Как по — вашему, следует читать это стихотворение?

Выразительное чтение стихотворения учениками. Обсуждение.

IV. Работа над стихотворением “Синицы”.

Другое стихотворение Вероники Тушновой называется “Синицы”.

Выразительное чтение стихотворения ученицей.

V. Работа над стихотворением.

— О чем это стихотворение?

— Какая главная мысль этого стихотворения?

— Какие чувства испытывает автор в этом произведении?

Чтение про себя

Работа над незнакомыми словами

(Вскорости — В недалеком будущем, всемогущество — обладающий неограниченной силой, могуществом).

— О каком периоде своей жизни рассказывает автор?

— Какие качества присущи автору в этом произведении?

— Чему вас научило это стихотворение?

Выразительное чтение вслух.

VI. Домашнее задание: стр. 153-155.

Выразительное чтение стихотворений, по желанию одно наизусть.

— Какие чувства, мысли пробудил в вас этот урок?

— Чему научились, познакомились с этими произведениями?

ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ВЕРОНИКИ ТУШНОВОЙ

1911 27 марта родилась в Казани в семье Михаила Павловича Тушнова, профессора, впоследствии академика ВАСХНИЛ

1919 — Поступила в школу №l4 г. Казани.

1928 — Поступила на медицинский факультет Казанского университета.

1931 — Переехала с родителями в Ленинград, где закончила 1-й Ленинградский медицинский институт.

1934 — Проходит аспирантуру в г. Москве. Вышла замуж за Ю.Б. Розинского, врача — психиатра. Первое появление стихов в печати; рождение дочери Наташи. Принята в Литературный институт.

1941-1945 — Работает врачом в эвакогоспиталях Казани и Москвы.

1947 — Участие в Первом Всесоюзном совещании молодых писателей.

1954-1965 — Работа над переводами стихов Г. Тукая, М. Джалиля, Р. Тагора, Е. Багряны и многих других.

1965 7 июля — В. Тушнова скончалась после тяжелой болезни.

Список литературы

 1. Методическое пособие. Чтение 4 класс/ сост. С.В. Савинова – Волгоград, 2003.
 2. Тушнова В.М. Лирика – М: Эксмо, 2003.
Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно

Стих Косарь Стихи
0 комментариев
Adblock
detector